NCPR 第十二课 我全身都不舒服 课文

第十二课  我全身都不舒服

丁力波:大为,你每天měitiān都六点起床去锻炼duànliàn,现在九点一刻,你怎么还不起床?

马大为:我头疼tóuténg

丁力波:你嗓子sǎngzi怎么样?

马大为:我嗓子也疼。

丁力波:我想,你应该去医院看病kànbìng

马大为:我身体shēntǐ没问题,不用yòng去看病。我要睡觉,不想去医院。

丁力波:你不去看病,明天你还不能上课。

马大为:好吧。我去医院。现在去还是háishì下午去?

丁力波:当然现在去,我跟你一起yìqǐ去。今天天气很冷lěng,你要多穿chuān点儿衣服yīfu

丁力波:你在这儿休息xiūxi一下,我去给gěi你挂号guàhào

马大为:好。

医生:8号,8号是谁?

丁力波:我是8号。

医生:你看病还是他看病?

丁力波:他看病。

医生:请坐吧。你叫马大为,是不是?

马大为:是,我叫马大为。

医生:你今年多大?

马大为:我今年二十二岁。

医生:你哪儿不舒服shūfu

马大为:我头疼,全身quánshēn都不舒服。

医生:我看一下。你嗓子有点儿发炎fāyán,还有点儿发烧fāshāo,是感冒gǎnmào

丁力波:他要不要住院zhùyuàn

医生:不用。你要多喝水,还要吃点儿药yào。你愿意yuànyì中药还是愿意吃西药xīyào

马大为:我愿意吃中药。

医生:好,你吃一点儿中药,下星期一再来。

 

My HTML Page with an iFrame

Welcome to my website!

Section 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis malesuada ex non lectus volutpat, non commodo ipsum suscipit.

Section 2

Phasellus fringilla ante at eros semper, eget blandit est consequat. Donec nec turpis ac ipsum bibendum congue.

© 2023 My HTML Page with an iFrame